Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
95 760 30 02 do 04
Renata Jarmuszka-Izak
Przewodnicząca zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno

Adres e-mail
bo@debno.pl

Adres:

Urząd Miejski w Dębnie
Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna z siedzibą: 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy  kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie : adres e-mail:   rodo@debno.pl
3.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się  w celu weryfikacji uprawnień mieszkańców do zgłaszania wniosków w przedmiocie budżetu obywatelskiego i będzie się odbywać na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - zgoda,
b) art. 6 ust. 1 lit.  c  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
c) art. 6 ust. 1 lit.  e  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r - jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
d) ustawa z dnia 11stycznia 2018r.o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zgłaszania wniosków.
5. Dane osobowe będą  udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów m.in.:
a)na podstawie umowy powierzenia (np.: firma świadcząca usługi hostingowe),
b)jednostki administracji publicznej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a)dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b)sprostowania (art. 16 RODO),
c)ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
Administrator nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:
a) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
b)przenoszenia danych (art. 20 RODO),
c)usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz  w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia oraz do czasu wycofania zgody.
11. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach UODO https://uodo.gov.pl/